สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งทอง
1. ด้านกายภาพ
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 61.33 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,331.25 ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีจำนวน 17 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ (ไร่)
หมู่ที่ 1 บ้านเขว้า (บางส่วน) 4,700
หมู่ที่ 3 บ้านโนนหมาว้อ 1,909
หมู่ที่ 4 บ้านคลองไผ่งาม 2,950
หมู่ที่ 5 บ้านโนนตาด 3,500
หมู่ที่ 6 บ้านต้อน 2,379
หมู่ที่ 7 บ้านกุดฉนวน 1,469.5
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง 2,010
หมู่ที่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น 3,075
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโก 890
หมู่ที่ 11 บ้านม่วง (บางส่วน) 2,400
หมูที่ 12 บ้านอุดมผล (บางส่วน) 2,250
หมู่ที่ 14 บ้านบูรพา (บางส่วน) 2,500
หมู่ที่ 15 บ้านหนองอุดม 1,341
หมู่ที่ 16 บ้านหนองแขม 1,045.25
หมู่ที่ 17 บ้านต้อนอุดม 2,543
หมู่ที่ 18 บ้านโนนส้มมอ 1,900
หมูที่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม 1,469.5

1.2 อาณาเขต
เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลชีลอง และ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี และ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ไม่มีพื้นที่ราบ พื้นที่ป่า และภูเขา มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มี คลองน้ำ ลำธาร ลำห้วย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1. ลำห้วยคลองไผ่งาม
2. ลำห้วยกุดเบ็น
3. ลำห้วยกุดไข่นุ่น
4. ลำห้วยหวาย
5. ลำห้วยชีลอง

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน ประมาณ เดือนมีนาคม – เดือน พฤษภาคม
ฤดูฝน ประมาณ เดือนมิถุนายน – เดือน ตุลาคม
ฤดูหนาว ประมาณ เดือนพฤศจิกายน – เดือน กุมภาพันธ์

1.5 ประชากร
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีทั้งสิ้น 6,318 คน
แยกเป็นชาย 3,183 คน
แยกเป็นหญิง 3,135 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 103 คน / ตารางกิโลเมตร