ป้าย สำนักงานทตสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2548 ข้อ 18 กำหนดว่า แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ก่อนงบประมาณประจำปี และ ข้อ6 การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ..2550 มาตรา 53/1 กำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และเมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว และเนื่องจากการจัดทำแผนยุทศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ต้องเป็นไปในทิศทางเดียงวกัน คือ ต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการนำยุทธศาสตร์ ดังกล่าวไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องตามพันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
ในปัจจุบันสภาพการณ์ของประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 การบริหารราชการของแผ่นดินต้องมี การกระจายอำนาจในการบริหารงาน และการจัดการบริการสาธารณะสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการสาธารณะเป็นไปด้วยความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบปัญหาของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ อันได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาสังคมและความยากจน จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง มิใช่เพียงการให้บริการสาธารณะพื้นฐานเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดม่งหมายดังกล่าวได้โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
แผนพัฒนาสามปี ( .. 2560 – 2562 ) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แผนพัฒนาจังหวัด และแผนการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แผนพัฒนาสามปี” เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี (..2560 – ..2562) โดยมีการทบทวนทุกปี
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์อันเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุผลนั้นบนพื้นฐานของการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง “รอบด้าน” และ“เป็นระบบ”
อย่างรอบด้าน” หมายถึง การวางแผนที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ทั้งทางภายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและองค์กร
อย่างเป็นระบบ” หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์ตามขั้นตอนต่างๆ
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นขั้นตอนของการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป การจัดทำแผนพัฒนาสามปีมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งทอง
1. ด้านกายภาพ
 1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 61.33 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,331.25 ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีจำนวน 17 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนพื้นที่ (ไร่)
หมายเหตุ
หมู่ที่ 1
บ้านเขว้า
4,700
บางส่วน
หมู่ที่ 3
บ้านโนนหมาว้อ
1,909

หมู่ที่ 4
บ้านคลองไผ่งาม
2,950

หมู่ที่ 5
บ้านโนนตาด
3,500

หมู่ที่ 6
บ้านต้อน
2,379

หมู่ที่ 7
บ้านกุดฉนวน
1,469.5

หมู่ที่ 8
บ้านหนองโสมง
2,010

หมู่ที่ 9
บ้านกุดไข่นุ่น
3,075

หมู่ที่ 10
บ้านโนนโก
890

หมู่ที่ 11
บ้านม่วง
2,400
บางส่วน
หมูที่ 12
บ้านอุดมผล
2,250
บางส่วน
หมู่ที่ 14
บ้านบูรพา
2,500
บางส่วน
หมู่ที่ 15
บ้านหนองอุดม
1,341

หมู่ที่ 16
บ้านหนองแขม
1,045.25

หมู่ที่ 17
บ้านต้อนอุดม
2,543

หมู่ที่ 18
บ้านโนนส้มมอ
1,900

หมูที่ 19
บ้านกุดฉนวนอุดม
1,469.5

 1.2 อาณาเขต
เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันออก ติดกับ  เทศบาลตำบลชีลอง และ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี 
ทิศใต้ ติดกับ  เทศบาลตำบลลุ่มลำชี และ องค์การบริหารส่วนตำบล
ส้มป่อย
ทิศตะวันตก ติดกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และเทศบาลตำบล 
ตลาดแร้ง
 1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ไม่มีพื้นที่ราบ พื้นที่ป่า และภูเขา มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มี คลองน้ำ ลำธาร ลำห้วย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
 1. ลำห้วยคลองไผ่งาม
2. ลำห้วยกุดเบ็น
3. ลำห้วยกุดไข่นุ่น
4. ลำห้วยหวาย
5. ลำห้วยชีลอง
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน ประมาณ เดือนมีนาคม - เดือน พฤษภาคม
ฤดูฝน ประมาณ เดือนมิถุนายน - เดือน ตุลาคม
ฤดูหนาว ประมาณ เดือนพฤศจิกายน - เดือน กุมภาพันธ์
 1.5 ประชากร
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีทั้งสิ้น 6,318 คน
แยกเป็นชาย 3,183 คน
แยกเป็นหญิง 3,135 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 103 คน / ตารางกิโลเมตร
2. ด้านการเมือง การปกครอง
 2.1 ประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสานย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมา ตั้งรกรากมาเป็นเวลานานมีภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่น
จำนวนประชากรสามารถแบ่งได้เป็นหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
บ้าน
จำนวน
ครัวเรือน
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
บ้านเขว้า ( บางส่วน )
บ้านโนนหมาว้อ
บ้านคลองไผ่งาม
บ้านโนนตาด
บ้านต้อน
บ้านกุดฉนวน
บ้านหนองโสมง
บ้านกุดไข่นุ่น
บ้านโนนโก
บ้านม่วง (บางส่วน)
บ้านอุดมผล ( บางส่วน )
บ้านบูรพา ( บางส่วน )
บ้านหนองอุดม 
บ้านหนองแขม
บ้านต้อนอุดม
บ้านโนนส้มมอ
บ้านกุดฉนวนอุดม
69
98
234
270
199
144
175
220
56
26
26
57
105
129
89
79
129
31
105
394
429
310
217
282
428
71
22
6
43
131
232
137
128
217
19
127
370
448
323
228
287
384
70
9
1
32
142
225
138
105
227
50
232
764
877
633
445
569
812
141
31
7
75
273
457
275
233
444

รวม
2,105
3,183
3,135
6,318
ที่มาจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอำเภอบ้านเขว้า 
ข้อมูลวันที่ 7 เมษายน 2559
2.2 การเมือง การปกครอง
การปกครอง 
แบ่งเขตการปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ดังนี้
 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทร
หมู่ที่ 1
บ้านเขว้า
นายบุญปลูก พรมแพง
087-379-3997
หมู่ที่ 3
บ้านโนนหมาว้อ
นางละออ ทองห่อ
088-370-5081
หมู่ที่ 4
บ้านคลองไผ่งาม
นายปรีชา ทองเจริญ
091-342-6751
หมู่ที่ 5
บ้านโนนตาด
นายทองใบ อ่อนเขว้า
088-477-8210
หมู่ที่ 6
บ้านต้อน
นายนาวิน แป้นหาญ
082-142-2596
หมู่ที่ 7
บ้านกุดฉนวน
นายสวิล โถชัย
087-964-8114
หมู่ที่ 8
บ้านหนองโสมง
นายสุริยา เสมา
089-282-6745
หมู่ที่ 9
บ้านกุดไข่นุ่น
นายทองสูน ขำเขว้า
088-477-2625
หมู่ที่ 10
บ้านโนนโก
นายคะนอง ใสแสง
087-253-1825
หมู่ที่ 11
บ้านม่วงพันธนะ
นางเพ็ญศรี อธิราชเทวินทร์
089-426-4988
หมู่ที่ 12
บ้านอุดมผล
นายไสว ใสแสง
081-064-3488
หมู่ที่ 14
บ้านบูรพา
นายประพันธ์ เกิดถาวร
080-333-4949
หมู่ที่ 15
บ้านหนองอุดม
นายพัทธิยะ น้อยทอง
083-369-8911
หมู่ที่ 16
บ้านหนองแขม
นายทินกร เสนชัย
089-283-0043
หมู่ที่ 17
บ้านต้อนอุดม
นางสุคนธ์ ทุคนธ์ชัย
089-583-6916
หมู่ที่ 18
บ้านโนนส้มมอ
นายเสถียร ยวงสุวรรณ์
089-083-4983
หมู่ที่ 19
บ้านกุดฉนวนอุดม
นายสำเริง ปราบคะเชนทร์
082-042-8078

เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการปกครองและบริการราชการ เป็น 2 ส่วนคือ
 1. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะปกครองโดยมีผู้ใหญ่บ้าน โดยนายเสถียร ยวงสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่งกำนันประจำตำบลบ้านเขว้า
 2. การบริหารราชการท้องถิ่น
เทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายการเมือง และฝ่ายพนักงานเทศบาล
- ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
 * ผู้บริหารท้องถิ่นประกอบ ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน 2 คน มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน 1 คน มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน 1 คน มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง 
* สภาเทศบาลตำบลทุ่งทองมาจากการเลือกตั้ง 2 เขต ๆ ละ 6 คน 
มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทองทั้งหมดรวม 12 คน

 ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้